SS04. Ajuda a domicili

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud d'ajuda a domicili.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Fotocòpia del NIF.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per sol·licitar l'ajuda a domicili.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Normativa

  • Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social (Llei autonòmica de les Illes Balears).
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Persones amb dificultats per valdre's per elles mateixes, i que estiguin empadronades al municipi de Son Servera.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució no posa fi a via administrativa

Recursos

Alçada

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es