imagen

Subvencions

Logo SAL Noticias

Amb l'entrada en vigor de l'article 8 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears (podeu consultar el text íntegre a l'apartat de normativa lingüística), es concretà la normativa referent a usos lingüístics als comerços i empreses, expressament a la necessitat que els establiments tenguin la senyalització, la retolació i la documentació d'oferta de serveis com a mínim en català, i que les administracions promoguin l'ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials.

Aquest article 8 desplega, textualment, que:

"1. En els establiments regulats en aquesta Llei, els consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears, i no poden ser discriminats o atesos  incorrectament per raó de la llengua que emprin.
2. En els establiments al detall que disposen d'una plantilla laboral de més de tres treballadors, els consumidors tenen, a més, el dret de ser atesos en la llengua oficial de les Illes Balears que escullin.
3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als consumidors dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.
En els termes que reglamentàriament es determinin, els establiments comercials han d'informar els consumidors dels seus drets lingüístics mitjançant la col·locació dels anuncis corresponents.
4. Les administracions competents han de promoure l'ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials, com també en els rètols, símbols i distintius dels establiments comercials de les Illes Balears".

L'article 19, de publicitat d'horaris, determina que "A tots els establiments comercials ha de figurar la informació del calendari diari d'obertura i de tancament en un lloc visible, tant a l'interior com a l'exterior, fins i tot quan l'establiment sigui tancat. El text d'aquesta informació ha de constar, almenys, en català".

Les activitats empresarial, comercial i de restauració ofereixen moltes oportunitats d'usar la nostra llengua. La retolació, l'edició de material imprès, les cartes de restaurants, els programaris informàtics, comprar, vendre, etiquetar un producte o fer-ne la promoció... poden semblar que són, bàsicament, accions econòmiques, però, sobretot, són també accions comunicatives. I nosaltres podem decidir que siguin en català. Que tota aquesta activitat es faci en català genera confiança entre els clients i en l'ús de la nostra llengua, i constitueix un factor diferencial i un avantatge competitiu en un mercat com més va més globalitzat i despersonalitzat.

Perquè el client valora positivament que el facin sentir com a ca seva; perquè és així com som, i mostrant-nos com som oferim als nouvinguts l'oportunitat d'aprendre la nostra llengua; perquè aquesta és la manera de fer del català la llengua d'ús quotidià al món productiu i comercial, és molt important que entre tots afavorim la presència de la llengua pròpia en aquest sector tan important per a la normalització sociolingüística de Son Servera.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es