Sol·licita l'ús privatiu dels horts urbans

Hort urbà

Del 31 de març al 14 d'abril

 • Què és un hort urbà?

L'hort urbà és un sistema de cultiu pensat per a la producció d'hortalisses i verdures dins del poble amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament dels valors ambientals, així com la promoció de l'alimentació ecològica saludable i la socialització.

Localització: Carrer Llorer, 6 (Cala Millor - Son Servera)

 • Qui el pot sol·licitar?
  • Persones físiques:
   • Tenir com a mínim 18 anys.
   • Estar empadronades al municipi de Son Servera com a minin 1 any abans de la data en què finalitzi el termini de presentació de la sol·licitud d'adjudicació.
   • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions atribuïdes a l'hort urbà.
   • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
  • Persones Jurídiques:
   • Ser associacions l'objecte social de les quals inclogui activitats divulgatives, formatives o de sensibilització i sempre que
    acompleixin els requisits establerts en aquestes bases.
   • Estar inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Son Servera.
   • Tenir el domicili social o seu social al terme municipal de Son Servera.
   • Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
 • Com se sol·licita?

Aportant la següent documentació a l'Ajuntament de Son Servera:

  • Fotocòpia del DNI
  • Informe dels Serveis Socials (si escau)

Pot presentar la sol·licitud:

 • Telemàticament: enllaç de presentació de sol·licitud telemàtica.
  • Recordam que la presentació telemàtica és obligatòria en cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
 • Presencialment: per a la seva comoditat, sol·liciti cita prèvia en aquest enllaç.
  • OAC Ajuntament de Son Servera, plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
  • OAC Cala Millor, carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policía Local) - Cala Millor

Si opta per presentar la sol·licitud de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, haurà d'aportar una autorització de la persona representada.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Més informació:

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es