Sol·licituds d'ajuda econòmica per les despeses derivades de la inscripció de nins i nines a escoles d'estiu o activitats esportives de lleure

Subvenció escoletes estiu


El Consell de Mallorca, a través del Departament de Turisme i Esports, ha posat en marxa una convocatòria d'ajuts per a famílies derivades de la inscripció de nins i nines d'entre 3 i 16 anys a activitats d'esport i lleure d'estiu 2020. Aquest ajut se sol·licita a través de centres col·laboradors, i l'Ajuntament de Son Servera ho és.

Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques que compleixen els requisits següents:

 • Complir amb l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.
 • Tenir al seu càrrec nins i nines inscrits i que participin en activitats esportives i de temps lliure d'estiu.
 • Trobar-se en algun dels supòsits següents:
  • En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
  • Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l'oficina de demanda d'ocupació.
  • Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral per motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de feina o reiniciïn l'activitat laboral.

Resum de la documentació que han de presentar les famílies sol·licitants

La documentació s'ha d'entregar al Registre de l'Ajuntament (o en qualsevol altre registre autoritzat). O per 'Seu Electrònica' (necessari certificat digital).

La sol·licitud va adreçada a les famílies empadronades al municipi de Son Servera que realitzin activitats d'estiu d'esports i lleure autoritzades.

L'Ajuntament és centre col·laborador i per aquest motiu realitza els tràmits, però la subvenció i les condicions de les persones sol·licitants depenen del Departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca.

Documents que han de presentar les persones sol·licitants

 • Model de sol·licitud (ANNEX 2).
 • Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.
 • Certificat d'empadronament dels menors per als quals se sol·licita la subvenció.
 • Acreditació de les circumstàncies definides a les bases de la convocatòria:
  • En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, mitjançant informe dels serveis socials de l'ajuntament respectiu.
  • Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l'oficina de demanda d'ocupació, mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda d'ocupació.
  • Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral per motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral. 
  • En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions.
  • En el cas de cessament total de l'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o òrgan competent de la  Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de cessament de l'activitat declarada per la persona interessada.
  • En el cas de cessament parcial de l'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant  l'acreditació de la reducció de la facturació en, almenys, un 75 % en relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l'any, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Còpia compulsada del llibre de família o portar l'original per escanejar.
 • Inscripció dels menors a càrrec a alguna activitat esportiva i de lleure que es duguin a terme durant l'estiu del 2020.
 • Justificació de la despesa. En tractar-se de despeses inferiors a 3.000 €, serà suficient que les persones beneficiàries de la subvenció justifiquin les despeses de les activitats esportives i de lleure d'estiu mitjançant una declaració formal (crec que està inclosa a l'annex 2). No obstant això, la persona beneficiària té l'obligació de conservar els justificants de pagament durant 4 anys a efectes d'un possible control financer.
 • Certificat bancari normalitzat, que acrediti el compte corrent o la llibreta en la qual s'ha d'ingressar l'import de la subvenció (és un imprès penjat a la WEB del Consell. També adjuntam un model).

Per a més informació podeu telefonar al 971567951.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es