Convocatòria de subvencions per a activitats extraescolars esportives


Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar que els nins i nines i jovent d'entre 6 i 16 anys participin regularment en activitats extraescolars esportives. En el cas d'esportistes amb diversitat funcional, el màxim d'edat són 21 anys.

Les activitats han de ser organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense, i s'han de desenvolupar en l'àmbit territorial insular de Mallorca. S'han de dur a terme coincidint amb el calendari lectiu escolar del curs 2020-2021, per un període consecutiu mínim de 4 mesos, comptadors a partir de l'1 de setembre de 2020 i fins al 22 de juny de 2021. Aquestes activitats es poden desenvolupar en qualsevol instal·lació esportiva, poliesportiu, gimnàs, centre docent o altres instal·lacions a l'aire lliure.

Persones beneficiàries

Que tenguin al seu càrrec nins i nines i jovent d'entre 6 i 16 anys inscrits i que participin en activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020/2021. També s'hi poden inscriure i participar en activitats extraescolars esportives joves esportistes amb diversitat funcional de fins a 21 anys.

Que estiguin empadronades i amb residència legal en algun dels municipis de l'illa de Mallorca.

Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb el Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms dependents.

Presentació

Es poden presentar a l'OAC de l'Ajuntament de Son Servera. El termini de presentació és de dia 15 de setembre de 2020 fins al dia 30 d'octubre 2020.

Documents

  • Annex 1. Model de sol·licitud i declaracions responsables.
  • Còpia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.
  • Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant i dels nins, de les nines o jovent per als quals se sol·licita la subvenció.
  • Còpia del llibre de família.
  • Document d'inscripció dels nins, de les nines o jovent a càrrec a qualsevol activitat extraescolar esportiva que es dugui a terme durant el curs escolar 2020/2021.
  • Certificat bancari normalitzat (Annex 2).

Us recomanam presentar la subvenció el mateix dia 15 de setembre el mes aviat possible degut al límit de places (2400 a Mallorca).

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al poliesportiu Es Pinaró (971817452).

Trobareu els annexos de la subvenció a partir de dia 15 de setembre a la página web del Consell de Mallorca: https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=54862 


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es