Agenda Local 21


 

Informe resultats Debat Familiar

En el marc del pla de participació ciutadana de l'Agenda Local 21 del municipi de Son Servera s'ha desenvolupat el Debat Familiar. Aquesta activitat es tracta d'un qüestionari amb l'objectiu que les famílies puguin tenir l'oportunitat de donar el seu punt de vista sobre l'estat actual del municipi, podent fer aportacions que serviran a l'Ajuntament per marcar les pautes per assolir un model de desenvolupament més sostenible.

 

Introducció Agenda Local 21

L'Agenda Local 21 és un sistema de gestió global a curt, mitjà i llarg termini del municipi dissenyat mitjançant la participació ciutadana, l'objectiu del qual és el respecte per uns fins ambientals, econòmics i socials, que es mesuren i s'avaluen periòdicament per mitjà d'un pla d'acció per tal d'aconseguir, amb la participació activa d'un fòrum ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida.

El concepte d'Agenda Local 21 sorgí de la Conferència Sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament ¿Cimera de la Terra- l'any 1992 a Rio de Janeiro. En aquesta Cimera es va adoptar l'anomenat Programa 21 que aborda els problemes apressants d'avui i també tracta de preparar el món per als desafiaments del proper segle. El capítol 28 del Programa 21 reconeix que les autoritats locals constituiran un factor determinant per a l'assoliment dels objectius marcats.

Dos anys més tard, l'any 1994, es va celebrar la Primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a Aalborg, en la qual els participants varen aprovar i signar la Carta de les Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ¿Carta d'Aalborg-, amb la qual cosa es comprometien a tractar d'arribar a un consens en el si de les seves comunitats sobre una Agenda Local 21.

En aquest mateix sentit, el 1996 es dugué a terme el Pla d'Acció de Lisboa "De la Carta a l'Acció"; la Declaració d'Hannover de Johannesburg el 2002, i la conferència "Aalborg+10: Inspiració per al futur" el 2004, que suposa una fita en aquest procés.

De la conferència "Aalborg +10" varen sorgir els Compromisos d'Aalborg:

1. Governabilitat: ens comprometem a potenciar els nostres processos de presa de decisions mitjançant una democràcia més participativa.
2. Gestió local cap a la sostenibilitat: ens comprometem a implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva formulació fins a la seva implementació i avaluació.
3. Béns naturals comuns: ens comprometem a assumir plenament la responsabilitat de protegir, preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.
4. Consum i elecció d'estils de vida responsables: ens comprometem a adoptar i facilitar l'ús prudent i eficient dels recursos i a encoratjar el consum i la producció sostenibles.
5. Urbanisme i disseny: ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l'urbanisme i el disseny per resoldre els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut en benefici de tots.
6. Millor mobilitat, menys trànsit: reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens comprometem a promoure energèticament opcions de mobilitat sostenibles.
7. Acció per a la salut: ens comprometem a promoure i millorar la salut de la ciutadania.
8. Economia local activa i sostenible: ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient.
9. Igualtat social i justícia: ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries.
10. Del local al global: ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau, la justícia, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.


L'Agenda Local 21 a Son Servera

El municipi de Son Servera inicià el seu procés d'Agenda Local 21 amb l'adhesió a la Carta d'Aalborg (31 d'octubre de 2001) i l'inici dels documents tècnics específics, com són la memòria descriptiva, la diagnosi i el Pla d'Acció Local.

Aquest darrer fou aprovat pel Ple de l'Ajuntament dia 10 de maig de 2005 i per la Comissió Balear de Medi Ambient el 10 de novembre de 2005. En el marc de l'Agenda Local 21, el 2004 també s'elaborà un estudi socioeconòmic, complementari a la memòria descriptiva i a la diagnosi ambiental, que fou aprovat per la Comissió a final de 2004 i que també ha servit per dur a terme el Pla d'Acció Local.

El Pla d'Acció Municipal s'executa des del 2005 i en queda constància en els plans d'acció anual que es redacten des de l'any 2006 fins a l'actualitat. A més, el 20 d'abril de 2009 el municipi de Son Servera s'adherí als Compromisos d'Aalborg mitjançant acord de Ple, amb la qual cosa manifestava la intenció de continuar amb una gestió amb criteris de sostenibilitat del municipi.

Finalitzada la vigència de 4 anys del Pla d'Acció Municipal (2005-2009) i amb un elevat grau de compliment dels projectes que s'hi reflectien, Son Servera entra en una nova fase de diagnosi, marcada per la recollida d'informació i l'elaboració de la memòria descriptiva corresponent. La nova Diagnosi Ambiental de Son Servera va ser validada pel Comitè Especialitzat de l'Agenda Local 21 (CEIAL) el 4 d'octubre del mateix any. A partir d'aquest moment doncs, la Diagnosi Ambiental passa a convertir-se en el document de referència d'aquesta segona fase de l'Agenda Local 21.

Finalitzada i validada la Diagnosi, l'Agenda Local 21 de Son Servera continuarà desenvolupant-se amb l'elaboració d'un nou Pla d'Acció Municipal, on s'incorporen el pla de participació i el pla de seguiment corresponents a l'actual fase així com el pla d'actuació, que inclou els projectes a desenvolupar per esmenar els punts febles detectats a la diagnosi.


Fases de l'AL21 recorregudes pel municipi de Son Servera:

Fases AL21


 

 
 

Més informació:

Galeria de fotografies

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies