Requisits per a l'obtenció de la llicència d'animals potencialment perillosos

Requisits personals (art. 3 Reial Decret 287/2002) i Requisits Llei 50/1999, de 23 de desembre (art 6)

Requisits personals (art. 3 Reial Decret 287/2002)

- Acreditar majoria d'edat del sol·licitant (aportar D.N.I. i fotocòpia del mateix).

- Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en la Llei 50/1999, de 23 de Desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. S'obté a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, C/ Foners 10, Palma.

- Disposar del certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos. Es pot obtenir a qualssevol centre de reconeixement mèdic homologat segons RD 2272/1985, de 4 de desembre.

- Acreditar haver formalitzat un contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 120.000 € (aportar pòlissa), en vigor (aportar la prima corresponent al període en vigor).
Obtenir-lo a qualsevol companyia asseguradora establerta legalment a l'Estat Espanyol.

Requisits Llei 50/1999, de 23 de desembre (art. 6)

- Certificat de sanitat animal del ca, efectuat per veterinari clínic col·legiat. Obtenir-lo en qualsevol professional que es trobi en situació d'alta en el Col·legi Oficial.

- Un cop obtinguda la llicència, el titular de la mateixa haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d'Animals potencialment perillosos. Efectuar aquest tràmit en qualsevol Unitat Integrada d'Atenció al Públic municipal.

Els animals d'espècie canina considerats potencialment perillosos i que per tant, els propietaris necessiten l'obtenció de la llicència són (segons Reial Decret 287/2002):
Perros peligrosos
- Pit Bull Terrier
- Dogo Argentí
- Staffordshire Bull Terrier
- Fila Brasiler
- American Staffordshire Terrier
- Tosa Inu
- Rottweiler
- Akita Inu

Nota: Si el ca no és d'aquestes races però el veterinari considera que per les seves característiques físiques es necessària la llicència, s'haurà d'adjuntar, amb els documents abans indicats, un certificat veterinari on s'indiqui que el ca és potencialment perillós i que requereix la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos.


Procediment MA1. Llicència de tinença d'animals perillosos

Procediment MA3. Inscripció en el registre d'animals potencialmente perillosos

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies