Arxiu municipal de Son Servera

Archivo municipal


L'Arxiu Municipal de Son Servera és un servei obert al ciutadà i un instrument per a la gestió municipal. S'ocupa de la gestió i la organització del patrimoni documental que, fruit de la seva funció administrativa, creen l'Ajuntament de Son Servera i els seus organismes, a més d'aquells fons i col·leccions que els ciutadans dipositen per a la seva conservació.

Tot aquest patrimoni documental és conservat, classificat, organitzat i difós, amb una doble funció. Per una banda ajudar a una major transparència, eficàcia i eficiència de la pròpia administració, i per l'altra garantir el dret d'accés als documents a tots els ciutadans i, alhora, promoure el coneixement de la història del municipi.

Funcions

  • 1. Rebre la documentació que produeixen els departaments i organismes de l'Ajuntament.
  • 2. Assessorar els diferents departaments municipals sobre el tractament de la seva documentació.
  • 3. Contribuir al funcionament de l'administració municipal posant els documents a disposició dels departaments de l'Ajuntament, quan aquests els necessiten per a la gestió dels assumptes administratius.
  • 4. Classificar i descriure els documents de cada fons per tal de fer-los accessibles.
  • 5. Conservar els documents mitjançant la utilització de contenidors i materials que en garanteixin la permanència.
  • 6. Rebre la documentació que persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l'Ajuntament.
  • 7. Participar en les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni documental municipal.
  • 8. Posar la documentació a disposició dels ciutadans, per tal que puguin consultar-la i exercir els seus drets davant l'Administració.
  • 9. Posar la documentació a disposició dels investigadors i de totes les persones que tenen interès en conèixer la història del municipi.
  • 10. Assessorar als usuaris sobre les característiques i la informació que contenen els documents.

Consulta

La documentació dipositada a l'Arxiu és a disposició de tots els ciutadans prèvia sol·licitud per escrit.

L'accés als documents només es pot denegar per raons de conservació dels documents i en aplicació de les limitacions legalment establertes. Les restriccions legals es basen fonamentalment en el dret a la intimitat.

Per a determinants documents d'accés restringit es requerirà justificació documental de l'interès legítim i directe de la consulta.

L'Arxiu Municipal també atén consultes de tipus general relacionades amb les fonts documentals que conserva per telèfon, correu postal o correu electrònic.

La reproducció de documents d'accés públic es realitzarà en fotocòpia i format digital. Està subjecte a la sol·licitud per escrit, al pagament de les taxes corresponents i als condicionants d'estat de conservació i normativa sobre propietat intel·lectual.

Dades de contacte

Escoles Velles
C/ Sant Antoni, 23
07550 ¿ Son Servera

Contacte:

Telèfon: 971 568 521
Correu electrònic: nuria.gomila@sonservera.es

Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.30 hores.

Bibliografia

- GARAU LLOMPART, Isabel, RIERA FERRER, Juan José, RIERA VAYREDA, Francisco, "El archivo municipal de Son Servera", a Aportaciones para una guía de los archivos de Baleares: comunicaciones presentadas a la VII Conferencia Internacional de Estudios Mediterráneos, Sóller, 1983, Palma, Institut d'estudis baleàrics, 1983 p. 193-196.

- GARAU LLOMPART, Isabel. RIERA FERRER, Juan José. RIERA VAYREDA, Francisco, "Els arxius municipals de Mallorca: L'arxiu municipal de Son Servera" a Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver, Palma, Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1993 p. 109-118.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies