Resum de la contractació 2018


Clasificación por adjudicación

A partir del 09 de març de 2018 i d'acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal.

Fins aquesta data, es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 €, quan es tracti d'altres contractes.

Clasificación por tipo

La Llei estableix expressament una sèrie de tipus de contracte celebrat per les Administracions Públiques, regulant les característiques essencials de cadascun d'ells. D'aquesta manera, són contractes típics:

Els contractes d'obres.
Els contractes de concessió d'obres públiques.
Els contractes de gestió de serveis públics.
Els contractes de subministrament.
Els contractes de serveis.
Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies