Pressupost 2017


Aprovació inicial del pressupost general 2017

A la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, als efectes de reclamacions, el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Son Servera, en la sessió ordinària de dia 17 de novembre de 2016.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies