imagen

Programa ITR per a locals comercials, bars, restaurants i altres establiments

Logo ITR


El termini per a l'adhesió al programa, així com per a la seva renovació anual finalitza el 30 d'abril.

Si ja es va fer l'adhesió a partir del 2022, no és necessari fer una nova adhesió.

L'adhesió en el programa s'entendrà automàticament renovada cada any sempre que el propietari i activitat de l'establiment, així com el sol·licitant no s'hagin vist modificats. A més, l'establiment haurà de complir les condicions previstes en l'apartat 6.3 de l'Ordenança Reguladora i no podrà disposar de més de 3 inspeccions tècniques desfavorables anuals. S'entendrà que la inspecció és desfavorable quan:

 • Presenti contenidors amb desperfectes estructurals que dificulti la seva manipulació o buidatge.
 • Es detecti la presència d'impropis en alguna de les fraccions objecte de recollida.
 • Es determini que no es compleix allò regulat en l'ordenança reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals quant a la correcta separació de residus.

Adherir-se al programa ITR és molt senzill:

 1. Sol·liciteu l'adhesió al Programa ITR. Aquest és un tràmit imprescindible per a poder beneficiar-se de la taxa reduïda.
 2. Separeu adequadament tots els residus que es generen en el vostre local: paper-cartó, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica, rebuig¿
 3. Deixeu-nos entrar per a veure com ho feu (Inspecció Tècnica Residus
 4. Tireu els residus adequadament amb la condició de possibilitar el seu reciclatge. Cada nucli urbà o zona té assignat un sistema de recollida determinat: porta a porta, contenidors iglús...

Seguint aquests senzills passos, l'estalvi en la taxa de recollida de residus pot ser de més d'un 30%.

 • Qui pot sol·licitar-ho?

Oficines, perruqueries, tallers mecànics, rentacotxes, bugaderies, restaurants, bars i cafeteries, locals comercials, locals industrials, apartaments turístics i hotels apartament, supermercats i hipermercats.

En general, qualsevol persona física o jurídica propietària o responsable d'un establiment amb llicència de funcionament de l'activitat per la qual se sol·licita l'adhesió.

 • Com ho puc sol·licitar?
  • Telemàticament, mitjançant la SOL·LICITUD habilitada a aquest efecte. Recordam que la presentació telemàtica és obligatòria en cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
  • Presencialment: recomenable sol·licitar cita prèvia en aquest ENLLAÇ.
   • OAC Ajuntament de Son Servera, a plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
   • OAC Cala Millor, al carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policía Local) - Cala Millor
 • Quina documentació he d'aportar?
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
  • Fotocòpia del CIF (en el cas de persones jurídiques).
  • Còpia del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI) de l'últim exercici.
  • Còpia del rebut de taxa de recollida de residus de l'últim exercici.

L'adhesió en el programa s'entendrà automàticament renovada cada any, sempre que l'establiment interessat estigui al corrent de pagament dels tributs i no disposi de més de 3 inspeccions tècniques desfavorables anuals. Així, aquesta informació només és per a nous establiments. Si ja es va fer l'adhesió a partir del 2022, no és necessari fer res.

Per a més informació, pot consultar-se l'ordenança fiscal núm.13 Taxa per recollida domiciliària dels residus sòlids urbans i el seu tractament, transformació i transport.


 

 
 

Més informació:

Enllaços addicionals

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies