Convocatòria d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu (0441/2017)

Decret 0441/2017, de data 15 de març de 2017

Concurs-oposició per formar part d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds: fins el 04 d'abril. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos.
  • Modificació llista d'admesos i exclosos.
  • Qualificacions prova llengua catalana.
  • Calendari exercici pràctic.
  • Qualificacions exercici pràctic.
  • Correcció error material qualificacions.
  • Constitució de la borsa.
  • Edicte nomenament.