imagen

Política d'accessibilitat

SGAU Politica


L'Ajuntament de Son Servera, amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i dels visitants, i seguint el seu compromís de la no-discriminació i la igualtat d'oportunitats, té com uns dels objectius prioritaris assolir un entorn accessible per a totes les persones en què s'evitin les limitacions i barreres que puguin impedir el lliure accés a tots els serveis i espais del municipi.

Per aquest motiu, ara l'Ajuntament de Son Servera emprèn també el projecte Política d'Accessibilitat Universal, d'acord amb els principis següents d'acció contínua:

  • Acomplir la legislació vigent i qualsevol altre compromís voluntari que se subscrigui, i de manera molt especial la Norma UNE 170001 relativa a l'accessibilitat universal i els criteris DALCO (deambulació, aprehensió, localització i comunicació).
  • Millorar contínuament l'eficàcia del Sistema de Gestió de l'Accessibilitat Universal o qualsevol altre que se subscrigui, mitjançant la implantació i manteniment d'aquells processos i procediments necessaris per obtenir una millora contínua de l'accessibilitat universal de l'entorn i les instal·lacions que s'ofereixen.
  • Establir periòdicament objectius de l'accessibilitat universal i controlar de manera decidida, eficient i periòdica tots els aspectes associats als processos i serveis relacionats.
  • Motivar, sensibilitzar, educar i formar el personal implicat i servir de model per a les nostres persones usuàries i per a la societat en general.
  • Mantenir vies i canals de comunicació per informar, escoltar i dialogar amb les parts interessades, i en especial per millorar la nostra accessibilitat universal, així com per descobrir el grau de satisfacció i les necessitats de totes les persones usuàries.

D'aquesta manera, L'Ajuntament es compromet a aportar els recursos necessaris per al desenvolupament i la implantació de la seva política, comprometent-se, a més, a revisar aquesta política i a escoltar les noves exigències i suggeriments de les persones usuàries sempre que sigui necessari i sota un enfocament permanent de millora contínua.

Son Servera, 1 d'abril de 2014

Margarita Vives Andreu
Regidora de Turisme, Fires, Festes i Modernització de l'Ajuntament de Son Servera


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies