18. Taxa per paradetes, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Article 1r - Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, Regulador de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic; indústries de carrers i ambulants, i rodatge cinematogràfic, que s'han de regir per la present Ordenança Fiscal.