19. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, vitrines, aparadors, expositors, quioscos, cabines i d'altres instal·lacions anàlogues amb finalitat lucrativa

Aprovació inicial en sessió ordinària de ple del 17 de març de 2016.

Publicació BOIB 59 del 10 de maig de 2016

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, vitrines, aparadors, expositors, quioscos, cabines i altres instal·lacions anàlogues amb finalitat lucrativa, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s'acullen al que preveu a l'article 58 del Reial Decret legislatiu 2/2004.

Data de creació: 05 de mayo de 2016
Data de publicació: 10 de mayo de 2016

Fecha inicio : 11 de mayo de 2016

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies