22. Taxa per entrada de vehicles per voravies i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de qualsevol classe

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles per les voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que s'ha de regir per la present Ordenança fiscal.