26. Taxa per la prestació de serveis en escoletes municipals

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de guarderia municipal, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen allò que s'ha previst en l'article 57 del citat RDL.

 

 

Descàrrega d'arxius