27. Taxa pel servei d'immobilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres pesats o voluminosos, mal estacionats o abandonats en la via pública o en altres llocs del terme municipal

Aprovació inicial 14-nov-11. Publicació BOIB 196 del 31-des-11

Article 1r - Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest Ajuntament imposa la taxa pel servei d'immobilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos, mal estacionats o abandonats a la via pública o en altres llocs del terme municipal, d'acord amb la regulació dels articles 20 i següents del RDL.

Fecha inicio : 02 de febrero de 2013

Més informació: 

En cas de discrepàncies entre els documents aquí publicats, i la publicación en BOIB, prevaldrà sempre la publicación al BOIB.