28. Preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals

Aprovació inicial 17-set-15. Publicació BOIB 167 del 12-nov-15

Article 1 - Naturalesa, objecte i fonament

Fent ús de les facultats concedides per l'article 117 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, i per l'article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals, que s'ha de regir per la present Ordenança les normes de la qual atenen allò que s'ha previst en els articles 41 a 48 del RDL 2/2004.