29. Preu públic per la prestació de serveis socioeducatius

Aprovació inicial 21-mai-20. Publicació BOIB 128 del 18 de juliol de 2020.

Article 1 - Naturalesa, objecte i fonament

Fent ús de les facultats concedides per l'article 117 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, i per l'article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis municipals, que s'han de regir per la present Ordenança les normes de la qual atenen allò que s'ha previstes en els articles 41 a 48 del RDL 2/2004.

 

 

Descàrrega d'arxius