31. Taxa per servei de rescat d'animals

Article 1r

De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19, en relació amb l'article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, s'estableix la taxa per prestació de serveis de rescat d'animals.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies