22. Reglament per a la prestació del servei de transport turístic de passatgers per carretera, mijantçant l'explotació d'un tren turístic

Publicació BOIB 57 de 16 d'abril de 2011

Article 1

La prestació del servei de transport turístic de passatgers mitjançant l'explotació d'un tren turístic, dins del recorregut marcat dins de la zona costanera del terme municipal de Son Servera, es regirà per allò disposat en aquest reglament i resta de normes que li són d'aplicació.

[...]

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies