33. Taxa per prestació del servei públic de transport turístic de viatgers per carretera mitjançant l'explotació d'un tren turístic

Aprovació inicial 26-abr-11. Publicació BOIB 97 del 28-jun-11

Article 1r

El present text s'aprova en exercici de la potestat reglamentària i tributària reconeguda al Municipi de Son Servera, en la seva qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial, en els articles 4.1 a), b) i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, facultat específica de l'article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 27 de l'última norma esmentada.

Fecha inicio : 29 de junio de 2011