25. Ordenança municipal reguladora de les activitats artístiques al carrer

Publicació BOIB 08 de gener de 2016

Article 1. Marc legal
Aquesta ordenança es dicta en virtut de la competència municipal regulada als articles 74 i següents del Reglament de béns ja que es tracta d'un ús privatiu, en relació amb l'article 44 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

Fecha inicio : 17 de enero de 2016

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies