34. Taxa reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l'escola de música

Aprovació inicial 21-jul-16. Publicació BOIB 125 del 01-oct-16

Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament

Fent ús de les facultats concedides per l'article 2 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, i per l'article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, aquest ajuntament estableix un preu públic de prestació de serveis municipals, que s'han de regir per la present Ordenança les normes de la qual atenen allò que s'ha previst en els articles 41 a 47 del RDL 2/2004.

Fecha inicio : 18 de octubre de 2012

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies