35. Taxa reguladora del preu públic per la prestació del servei de teleassistència

Aprovación inicial 19-jul-12. Publicació BOIB 151 del 16-oct-12

Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 100 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladores de les bases de règim local, i conforme al que disposa l'article 2.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'ajuntament estableix el preu públic per la prestació de servei de teleassistència domiciliària, que es regirà per la present Ordenança, les normes de la quals s'avenen amb el que preveu l'article 41 del Reial Decret legislatiu 2/2004.

Fecha inicio : 16 de octubre de 2012

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies