36. Sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Son Servera

  • Aprovació inicial 19-mar-15
  • Publicació BOIB 69 del 07-mai-15
  • Publicació correcció error material BOIB del 73 del 16-mai-15

Article 1. Fonament i objecte

En ús de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb allò que preveuen a els articles 15 a 19 del text refòs de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'objectiu de facilitar el compliment de les corresponents obligacions tributàries, l'Ajuntament de Son Servera estableix un sistema especial de pagament fraccionat de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut i notificació col·lectiva que es regirà pel que estableix aquesta ordenança.

Fecha inicio : 18 de mayo de 2015