MA01. Llicència de tinença d'animals perillosos

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la llicència de tinença d'animals perillosos

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

 • Instància de la sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI / NIE.
 • Certificat de manca d'antecedents penals, expedit per la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia de Balears (Posada de la Reial, 6 - 07003 Palma. Tfn. 971 710 880)
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos (s'obté en qualsevol centre de reconeixement mèdic homologat segons RD 2272/1985, de 4 de desembre).
 • Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos (s'obté a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, que també té Delegació a la Via Portugal, 41  - 07500 Manacor  Tfn. 971 551 479).
 • Contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 120.000 euros en vigor (aportar la pòlissa i aportar la prima corresponent al període en vigor. S'obté en qualsevol companyia d'assegurances establerta legalment al territori espanyol).
 • Comprovant del pagament de la taxa.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeis la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Preu i forma de pagament

Llicència de tinença d'animals potencialment perillosos

Normativa

 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, per la qual es desenvolupa la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Llei 1/92, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà (BOIB nº58, de 14/05/1992)
 • Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de la llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció d'animals que viuen a l'entorn humà (BOIB nº65, de 28/05/1994)

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Propietari, tenidor o posseïdor, major d'edat, de l'animal

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies