MA03. Inscripció en el registre d'animals potencialment perillosos

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per l'inscripció en el registre d'animals potencialment perillosos.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud.
  • Original i fotocòpia del DNI / NIE.
  • Certificat de sanitat animal, efectuat per veterinari clínic col·legiat (s'obté de qualsevol professional que estigui en situació d'alta en el col·legi oficial).
  • Contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 120.000 euros en vigor (aportar la pòlissa i aportar la prima corresponent al període en vigor. S'obté en qualsevol companyia d'assegurances establerta legalment al territori espanyol).
  • Còpia de la llicència de tinença d'animals potencialmente perillosos (en cas de que aquesta hagi estat emesa per un altre municipi).

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeis la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la sol·licitud.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Sense classificar

Fi de la via administrativa

Sense classificar

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies