PA01. Inscripció en el padró municipal

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la inscripció en el padró municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

Si l'habitatge és llogat

 • Instància de la sol·licitud signada per tots els majors de 18 anys inscrits.
 • Còpia del rebut de contribució de l'habitatge (IBI)
 • Còpia del contracte de lloguer en vigor.
 • Còpia del document que acrediti la identitat (DNI, NIE...) del propietari.
 • Còpia del document que acrediti la identitat (DNI, NIE...) del titular del contracte.
 • Còpia dels documents que acreditin la identitat de les persones a empadronar (DNI, NIE...).
 • Llibre de família, en cas de menors sense document d'identitat.

Si l'habitatge és propi

 • Instància de la sol·licitud signada per tots els majors de 18 anys inscrits.
 • Còpia del rebut de contribució de l'habitatge (IBI)
 • Còpia del document que acrediti la identitat (DNI, NIE...) del titular del rebut de contribució.
 • Còpia dels documents que acreditin la identitat de les persones a empadronar (DNI, NIE...).
 • Llibre de família, en cas de menors sense document d'identitat.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeis la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la inscripció.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Normativa

 • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals.
 • Llei 7/1985, de 5 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Residència en el terme municipal de Son Servera.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució no posa fi a via administrativa

Recursos

Alçada

Observacions

Important:

Tots els majors d'edat hauran d'acudir personalmente a empadronar-se a les dependències municipals.

En cas de persones que no pertanyen al nucli familiar, el propietari de l'immoble haurà d'autoritzar-los prèviament.

Més informació

El padró és el registre que acredita la residència i el domicili dels veïnats del municipi a tots els efectes administratius.

Qualsevol persona que resideixi a Espanya està obligada a inscriure's al padró del municipi on resideix habitualment. Qui visqui en més d'un municipi s'ha d'inscriure en aquell on resideixi durant més temps a l'any.

El veïnat té dret a conèixer la informació que consta al padró sobre la seva persona i d'exigir-ne la rectificació quan aquesta sigui errònia o incorrecta.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es