UR01. Llicència d'obra major

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la llicència d'una obra major.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques, associacions...

Documentació a aportar

Projecte bàsic:

 • Instància de la sol·licitud
 • 2 còpies del projecte bàsic (una més per a cada organisme competent afectat a qui l'Ajuntament hagi de demanar informe)
 • 1 còpia del projecte bàsic en format digital
 • Acreditació de representació (en cas necessari)
 • Full estadístic del MOPU
 • Rebut de contribució del darrer any
 • Fotocòpia de la nota registral actualitzada (per a terrenys rústics)
 • Fotografies, una de l'esquerra i una de la dreta de la façana del solar, on es puguin veure els edificis veïns
 • Autoliquidació de les taxes corresponents
 • Altres (especificar)

Projecte d'execució:

 • Instància de la sol·licitud
 • 2 còpies del projecte d'execució
 • 1 còpia del projecte d'execució en format digital
 • Estudi de seguretat i salut
 • Assumpció de la direcció d'obra per part de l'arquitecte
 • Assumpció de la direcció d'execució material de l'obra per part de l'aparellador
 • Projecte d'infraestructures comuns als edificis d'habitatges per a l'accés a serveis de telecomunicacions (en cas necessari, només en casos de divisió horitzontal)
 • Nomenament constructor
 • Declaració densal d'inici d'activitat de l'empresa constructora
 • Fotocòpia del document de qualificació empresarial del constructor
 • Avaluació dels residus que es generaran a l'obra i el cost de la gestió. Fitxes justificatives visades pel col·legi del tècnic competent
 • Contracte signat amb la gestora de residus (Mac Insular)
 • Original de l'ingrés de la fiança dels residus dipositada al Consell Insular de Mallorca
 • Autoliquidació de les taxes corresponents
 • Altres (especificar)

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència d'obres.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Normativa

 • Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Reglament de Serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1995.
 • RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, BOE núm.256 de 25 d'octubre.
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOIB de 6 de desembre).
 • RDL 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març)
 • RD 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • RD 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm.171 de data 15-11-2005).
 • RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'edificació.
 • D'altra normativa aplicable segons el cas.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Per a empreses o associacions, ser-ne el representant.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Recurs de reposició i recurs contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es