Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

A continuació es troba la relació d'ordenances municipals i reglament que es troben vigents al municipi de Son Servera.

El text complet de les ordenances es troba disponible en fitxers format pdf. Per a la seva visualització és necessari tenir instal·lat l'Adobe Acrobat Reader.

Nom Document
17. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tancats, bastiments i altres instal·lacions anàlogues   Descargar archivo  
16. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voravies de la via pública   Descargar archivo  
15. Taxa per serveis especials motivats per espectacles, transports i altres   Descargar archivo  
14. Taxa per expedició de plaques i altres distintius anàlegs   Descargar archivo  
13b. Taxa per dipòsit de residus en el Parc Verd   Descargar archivo  
13. Taxa per recollida domiciliària dels residus sòlids urbans i el seu tractament, transformació i transport   Descargar archivo  
12. Taxa per cementeris locals, conducció de difunts i altres serveis funeraris de caràcter local   Descargar archivo  
11. Taxa per llicència d'obertura d'establiments   Descargar archivo  
10. Taxa per clavegueram   Descargar archivo  
09. Taxa per llicències urbanístiques   Descargar archivo  
08. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer   Descargar archivo  
07. Taxa per utilització de l'escut del municipi   Descargar archivo  
06. Taxa per expedició de documents administratius   Descargar archivo  
05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres   Descargar archivo  
04. Impost sobre activitats econòmiques   Descargar archivo  
03. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana   Descargar archivo  
02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica   Descargar archivo  
01. Impost sobre béns immobles   Descargar archivo  

Pàgina 2 de 2,  38 continguts