Política de privacitat


L'Ajuntament de Son Servera, com a responsable del fitxer, us informa que les dades facilitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i una altra normativa de desenvolupament.

Tanmateix, informem del dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i cancel·lar-les. Els esmentats drets els podeu exercir per mitjà d'escrit dirigit al responsable del fitxer a l'adreça postal següent: 07550 ¿ Son Servera, Plaça Sant Ignasi, 1.

Us informem, així mateix, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que s'utilitzaran únicament per a l'objectiu amb què han estat recollides.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es