Política de privacitatInformació per a la persona usuària

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam de la identitat del responsable del tractament, la finalitat, la legitimació per al tractament, les categories de destinataris de cessions de les dades (si n'hi hagués), la procedència de les vostres dades tractades si fossin diferents al lliurament voluntari i els drets que us assisteixen.

Informació del responsable del tractament

 • Nom del Responsable: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
 • NIF: P0706200C
 • Domicili: Plaça de Sant Ignasi 1, 07550 Son Servera (Illes Balears)
 • Correu electrònic: dpo@sonservera.es

Informació de la finalitat i legitimació del tractament

Les operacions previstes del tractament són les següents:

 • Per interès legítim del responsable: gestió econòmica i comptable, gestió fiscal, gestió administrativa, gestió de facturació, gestió de clients i proveïdors, gestió de cobraments, pagaments i serveis relacionats, històric de relacions comercials, gestió de les relacions necessàries entre ciutadania i ajuntament, i organismes dependents.
 • Per consentiment exprés, inequívoc i informat de la persona interessada:
  • Trametre comunicacions comercials publicitàries per c/e, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb productes o serveis del responsable, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició de les persones usuàries a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Trametre el butlletí de notícies de la pàgina web.
 • Per interès públic o en l'exercici de poders públics: la base legal per al tractament de les dades és el compliment d'una missió realitzada per interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.


Criteris de conservació de les dades: les dades es conservaran mentrestant duri la relació comercial entre les parts. Una vegada finalitzada aquesta relació comercial, les dades seran bloquejades a fi d'impedir la possibilitat d'accés, desbloquejant-se únicament en el cas que aquestes dades fossin requerides al responsable del tractament per part d'alguna autoritat legal (fiscal, mercantil, laboral o judicial), això només fins a la data de caducitat o prescripció legals. Posteriorment seran destruïdes convenientment i amb les garanties adequades per impossibilitar-ne la recuperació.

 • Informació referida a la cessió o comunicació de dades

Les dades personals poden ser cedides per al manteniment de la relació i/o per a l'execució d'operacions, a assessoria fiscal, comptable, mercantil, bancs, caixes i entitats financeres, organismes tributaris i altres organisme públics competents. No es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal.

No s'efectuen transmissions de dades a tercers països fora de l'espai econòmic europeu ni a organitzacions internacionals.

 • Informació dels drets de la persona interessada i com execir-los

La persona interessada té dret a accedir a les seves dades, a rectificar-les, a suprimir-les, a la portabilitat de les dades, a la limitació en el tractament, a oposar-se al tractament, a retirar el consentiment prestat, a presentar una reclamació davant l'autoritat de control i a interposar un recurs judicial.

Es poden exercir aquests drets mitjançant un escrit raonat, adreçat al responsable del tractament o al seu representant, especificant el dret que desitja exercir, adjuntant una fotocòpia del document d'identificació. També pot sol·licitar prèviament al responsable del tractament que li facilitin un imprès tipus per al dret que desitja exercir.

L'exercici d'aquests drets no implica cap cost de gestió, exceptuant els costos de franqueig si optàs per trametre la informació per correu postal.

Pot exercir els seus drets:

 • Personalment en els locals del responsable del tractament, identificant-se amb el DNI o document equivalent.
 • A través del correu electrònic que figura en l'apartat de la identificació del responsable del tractament, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • A través de correu postal (preferiblement certificat) adreçat al domicili que figura en l'apartat de la identificació del responsable del tractament i adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

Dades de contacte per exercir els drets: dpo@sonservera.es.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada

Les persones usuàries, una vegada formalitzades les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants, i garanteixen que les dades personals facilitades són reals, a més de fer-se'n responsables de comunicar qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament que les dades personals no seran cedides en cap cas a tercers i que sempre que en faci algun tipus de cessió demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc de la persona interessada. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per prestar un servei òptim. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les necessitats.

Mesures de seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents de protecció de dades personals, el RESPONSABLE compleix totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i manifestament els principis descrits en l'article 5 del RGPD, per la qual cosa quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada, i el tractament és adequat, pertinent i limitat en relació amb les finalitats necessàries.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats de les persones usuàries, cosa que els ha comunicat de manera adequada perquè puguin exercir-los.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies