Vostè es troba aquí: Inici -> Informació del portal -> Preguntes i respostes (PiR)

Preguntes i respostes (FAQ)

  • Suposa el Pla de Transparència i Bon Govern una bona pràctica pública?

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Son Servera no només acompleix la llei nacional o els estàndards internacionals de transparència, sinó que també converteix la implantació d'un pla de transparència en una política municipal prioritària.

  • Aquest Pla, en quins aspectes ajuda la ciutadania?

El Pla de Transparència i Bon Govern implica una millora de la capacitat de conèixer, seguir i avaluar la tasca de l'Ajuntament de Son Servera, a més de poder conèixer les dades de la corporació i la seva gestió. Aquesta nova cultura suposa major eficiència, millor funcionament i millor orientació cap a la ciutadania per mitjà de la rendició permanent de comptes.

  • Quina informació puc trobar en el portal web de 'Transparència'?

Aquest portal conté tota la informació sobre el Pla de Transparència i Bon Govern. D'una banda, els fonaments i objectius, les actuacions que comprèn i el temps d'implementació. De l'altra, tota la informació sobre el compliment dels Indicadors Internacionals de Transparència (ITA) i de la llei nacional de transparència, a més de l'accés a la informació pública i de bon govern. Aquesta informació està estructurada en els àmbits següents:

· Informació de la corporació.
· Relacions amb la ciutadania.
· Econòmics, financers i de contractes.
· Obres, urbanisme i medi ambient.

A més, el portal també ofereix la possibilitat de consultar qualsevol altra informació sobre transparència que no consti en el portal, amb els límits establerts per la llei nacional. Addicionalment, també conté el codi de bon govern aprovat.

  • Quins ón els objectius del Pla de Transparència?

Els objectius del Pla de Transparència i Bon Govern de l'Ajuntament són els següents:

1. Atendre les demandes normatives i socials de major transparència i bon govern, amb un govern municipal més obert i participatiu.

2. Complir les prescripcions de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com els indicadors internacionals en la matèria.

3. Promoure per mitjà dels avenços en transparència una nova cultura de processos com a via cap a l'eficiència, cap a l'excel·lència en la gestió pública i cap a una cultura professionalitzada de mesurament, autoavaluació i millora de totes les unitats municipals.

4. Afavorir el coneixement de la ciutadania i resta de municipis sobre la gestió de l'Ajuntament per mitjà de la difusió i de la informació de determinades dades claus de l'activitat municipal.

5. Implantar un codi de bon govern.

6. Afavorir la creació de determinats documents prescrits per la Llei de transparència o pels indicadors, els quals suposen una millor gestió interna: pla estratègic plurianual, catàleg de serveis o cartes de serveis.

7. Augmentar el control de l'equip de govern sobre la gestió global de la corporació i l'entramat institucional, amb una cultura general d'indicadors, monitorització i publicitat de dades.

8. Reforçar la presència a Internet de l'Ajuntament amb més i millors continguts, la seu digital i la innovació i modernització de processos, tot promovent l'accés al portal municipal de 'Transparència'.

  • Quines actuacions comprèn el Pla d'Avenços en Transparència i Bon Govern?

El Pla de Transparència i Bon Govern comprèn les actuacions següents:

· Elaboració documental i publicació de continguts relacionats amb transparència.
· Posada en marxa d'un portal de transparència.
· Creació de protocols transversals de coordinació i impuls de transparència.
· Aprovació d'un codi de bon govern de l'Ajuntament.
· Comunicació institucional i social del Pla de Transparència.

  • Què és el Pla d'Avenços en Transparència i Bon Govern, i quins objectius té?

El Pla d'Avenços en Transparència i Bon Govern és una política municipal per al compliment dels millors estàndards nacionals i internacionals en matèria de transparència. D'una banda, fa efectives les prescripcions de la Llei nacional 19/2013 de transparència i les de l'organització sense ànim de lucre 'Transparència Internacional', i, de l'altra, planifica un conjunt d'actuacions i processos per a tal finalitat.

El Pla té com a canal principal el portal web de 'Transparència', inclòs dins el portal web general de l'Ajuntament. Dins aquest portal, s'hi publicaran les dades i la informació oberta a la societat. Per tant, aquest Pla ha de ser viu i en constant millora, amb protocols transversals de reforç i seguiment que permetin que s'estableixi una veritable cultura de processos orientats a la ciutadania.

  • Per què el Pla de Transparència i Bon Govern de l'Ajuntament?

La transparència i el bon govern són avui dia una demanda social i legal amb la qual l'Ajuntament de Son Servera està fermament compromès.

Les ciutats i països amb majors nivells de transparència i normes de bon govern compten amb institucions més fortes que afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social; permeten una millor fiscalització de l'activitat pública i promouen l'eficiència i l'eficàcia de la gestió pública, a més d'afavorir el creixement econòmic i contribuir així a la qualitat democràtica.

La transparència s'entén com la submissió a controls i autoregulacions que s'articulen per mitjà de la publicació d'informació, l'accés i la difusió, i dels codis substantius de conducta que comprometen l'acció institucional. L'objectiu immediat és la rendició de comptes o l'exercici d'exposició oberta de la gestió pública a partir del mesurament de fites, resultats i compromisos mesurables i consensuats. El canal d'accés que vehicula la transparència és principalment el portal web municipal.

Les vies d'avenços en transparència i bon govern s'emmarquen en dos eixos: la Llei de transparència, bon govern i accés a la informació pública del Govern espanyol, i la millora en els indicadors promoguts per 'Transparència Internacional Espanya', que mesura i avalua els principals ajuntaments en la publicitat de continguts documentals de tipus econòmic, financer, contractual, d'informació institucional i de relacions amb la ciutadania. L'exposició pública d'aquests documents i informacions suposen una submissió de la corporació al control de la societat en el seu conjunt.

Per tot això, l'Equip de Govern municipal vol que aquests objectius siguin claus en la seva acció de legislatura i per tant ha implantat aquest Pla d'Avenços en Transparència i Bon Govern.

21 de Desembre de 2015
Escudo Pie Transparencia

Ajuntament de Son Servera
Calle Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es