Vostè es troba aquí: Inici -> Publicitat activa -> Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per mesurar el seu nivell de transparència.

Avaluen la gestió realitzada per l'ajuntament d'una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupats en diverses àrees.

Informació sobre la corporació municipal
Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament
Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
Informació sobre normes i institucions municipals
Relacions amb els ciutadans i la societat
Característiques de la pàgina web de l'ajuntament
Informació i atenció al ciutadà
22 Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions (almenys el nombre de preguntes rebudes i de les contestades)
Grau de compromís envers la ciutadania
30 Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament a la web).
32 Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i pressupostos municipals.
Transparència econòmica-financera
Informació comptable i pressupostària
Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Transparència en les contractacions i costos dels serveis
Procediments de contractació de serveis
Subministradors i costos dels serveis
Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
Planes d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Anuncis i licitacions d'obres públiques
Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
Obres públiques, urbanisme i infraestructures
62 Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
Indicadors nova llei de transparència
Planificació i organització de l'Ajuntament
66 Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions d'independència.
67 Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius (si no hi hagués hagut informes d'aquest tipus, s'indicarà expressament a la web)
Contractes, convenis i subvencions
Alts càrrecs de l'ajuntament
Informació econòmica i pressupostària
Escudo Pie Transparencia

Ajuntament de Son Servera
Calle Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es