Vostè es troba aquí: Inici -> Publicitat activa -> Publicitat econòmica-financera i contractes

Publicitat econòmica-financera i contractes

Hi podeu conèixer tota la informació comptable i pressupostària de l'Ajuntament, les possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interès, així com la informació actualitzada sobre contractacions d'obres, serveis i subministraments, i dades relatives a contractes importants o a proveïdors.

Informació comptable i pressupostària

Publicació dels pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.
 • Informació consolidada

  Informació sobre els pressupostos i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament: pressupostos anuals (aprovats i executats), endeutament, autonomia fiscal i financera, posició pressupostària, comptes de resultats i informes de fiscalització, entre d'altres.

 • Ajuntament Informació sobre els pressupostos i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament: pressupostos anuals (aprovats i executats), endeutament, autonomia fiscal i financera, posició pressupostària, comptes de resultats i informes de fiscalització, entre d'altres.
 • Patronats municipals Pressupostos i comptes anuals.
 • Empreses municipals Pressupostos d'empreses municipals.
 • Plans i programes plurianuals Plans i programes plurianuals.

Indicadors d'ingressos i despeses municipals

Indicadors d'ingressos i despeses municipals per any.
 • Ingressos, despeses i inversions En aquest apartat es mostren una sèrie d'indicadors sintètics, que permeten descriure i analitzar els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament.

Deute públic

Deute públic municipal i evolució interanual.

Auditoria

Auditoria de comptes i de fiscalització.
 • Auditoria de comptes Publicació d'Auditoria de comptes i de fiscalització per part d'Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes) de l'ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.

Contractació de serveis

Procediments de contractació de serveis.
 • Meses de contractació Composició, formes de designació, convocatòries de les meses de contractació i actes.
 • Perfil del contractant Publicació de tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi hagi publicitado, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.
 • Subministradors Llista de proveïdors de l'Ajuntament, ordenat per quanties de les operacions.
 • Cost dels serveis Informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.

Contractes, Convenis i Subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions
 • Contractes adjudicats Publicació de contractes majors i menors formalitzats.
 • Despeses menors Publicació de contractes formalitzats.
 • Estadístiques Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
 • Convenis Convenis subscrits.
 • Subvencions i ajudes públiques Subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament.
Escudo Pie Transparencia

Ajuntament de Son Servera
Calle Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es