Convocatòria d'interventor interí (1536/2017)

Decret 1536/2017, de data 12 de maig de 2017

Convocatòria de selecció d'un candidat, per proposar-ne a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el seu nomenament com a interventor interí de l'Ajuntament de Son Servera (Mallorca -Illes Balears-).

El lloc de treball a cobrir interinament és el d' Intervenció, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada i classificat com a Intervenció de classe segona, d'acord amb allò que disposa l'article 2 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de carácter nacional.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentació de sol·licituds: fins 09 de juny inclòs.
  • Llistat d'admesos i exclosos.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies